Download PDF Print deze pagina

Privacybeleid

1. Wie wordt beschermd door dit Privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor al onze klanten, dus voor onze consumenten en zakelijke klanten (natuurlijke personen) met mobiele telefonie, vaste telefonie, mobiel internet, vast internet en radio en/of televisie, zowel als voor de eindgebruikers die – via hun relatie met onze klant (bijvoorbeeld: gezinsleden, vrienden, bezoekers) – gebruik maken van de diensten en producten van IrisCall. Dit Privacybeleid is ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website(s), gebruik maakt van onze apps, en wanneer u een potentiële of voormalige klant bent van IrisCall. De wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) en de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken. Indien u dieper wenst in te gaan op dit onderwerp raden wij u aan de website van de Autoriteit voor Gegevensbescherming te raadplegen.

2. Wat betekent 'verwerking van gegevens'?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

3. Wie verwerkt de gegevens?

IrisCall, handelsnaam van Force International CVBA, met maatschappelijke zetel te Kleinhoefstraat 5/19 te 2440 Geel, en ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0647.631.485 (hierna “IrisCall”) is verantwoordelijk voor de verwerking en controle van uw persoonsgegevens.

3.1. Personeel
Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

3.2. Verwerkers
Medewerkers van IrisCall maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die we afnemen/gebruiken bij derde partijen (contractuele dienstverleners). Deze leveranciers zijn “verwerkers” die in opdracht van IrisCall persoonsgegevens behandelen. Dit steeds met maximaal respect voor de privacy en uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Om dit te garanderen, zijn er contracten afgesloten met deze externe derde partijen. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op ons.

3.3. Uzelf
Dit neemt niet weg dat u een aantal verplichtingen hebt in verband met de verwerking van persoonsgegevens van de eindgebruikers die u toelaat gebruik te maken van uw IrisCall producten en -diensten. In die hoedanigheid dient u steeds, waar nodig, de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te verkrijgen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door IrisCall. Dit voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van IrisCall die u hen toelaat te gebruiken. Onze algemene voorwaarden gaan daar uitgebreider op in.

4. Welke gegevens verwerken we?

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbare persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en (i) die u ons zelf geeft (bijvoorbeeld wanneer u een storing meldt of wanneer de gegevens op uw identiteitskaart bij contractsluiting worden uitgelezen), (ii) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten, (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten, met inbegrip van het gebruik door eindgebruikers en (iii) die we via derden hebben ontvangen.
Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

4.1. Verschillende types persoonsgegevens
Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren waar mogelijk.

4.1.1. Gebruikersgegevens
Hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld via uw naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart, uw geslacht, emailadres, leeftijd, gezinssamenstelling en alle andere voorkeuren die u kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden etc., met inbegrip van uw financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid.

4.1.2. Technische gegevens
Deze gegevens hebben wij nodig om een goede werking van onze producten en diensten te kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld uw simkaartnummer.

4.1.3. Verkeersgegevens
Deze bijzondere technische gegevens hebben we nodig om uw verkeer over elektronische communicatienetwerken af te wikkelen, zoals je IP-adres of MAC-adres.

4.1.4. Locatiegegevens
Met deze gegevens kunnen we de locatie van uw simkaart vaststellen. Locatiegegevens geven aan met welke zendmast uw mobiel toestel of tablet in verbinding staat.

4.1.5. Gegevens over uw gebruik
Dit zijn de gegevens die wij ontvangen wanneer u onze producten en diensten gebruikt. Bijvoorbeeld hoeveel u telefoneert, hoe u gebruik maakt van onze nieuwsbrieven of websites, …
Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant correct te kunnen factureren en u een betere en gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

5. Waar gebruiken we deze gegevens voor?

5.1. Diverse doeleinden
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 • Wanneer IrisCall daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

5.2. Concrete doeleinden
Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor een aantal concrete doeleinden.

5.2.1. Om uw aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen
Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we in ieder geval een aantal persoonsgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze pre-contractuele fase over u ontvangen, gebruiken we alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij IrisCall, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, kopie identiteitskaart en u ook gegevens toewijzen zoals logingegevens.

5.2.2. Om u de beste service aan te bieden en u te informeren over uw gebruiksmogelijkheden
Wij gebruiken uw gegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van uw producten en diensten en voor onze administratie. We gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld voor het tot stand brengen van uw aansluiting en het overbrengen van de communicatie via ons netwerk, het versturen van een nota en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten. We kunnen u ook wijzen op nieuwe functionaliteiten.

5.2.3. Om ons netwerk te optimaliseren
Onze partner United Telecom draagt zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk zoals het routeren van verkeer, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen we essentiële informatie over het gebruik en de belasting van het netwerk. Wij verwerken uw gegevens voor technische en statistische analyses en de uitkomsten daarvan worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen IrisCall.

5.2.4. Om onze producten en diensten te blijven verbeteren
Wij kunnen de gegevens over uw gebruik verwerken om ons aanbod te evalueren en te verbeteren. Zo kunnen wij onze producten en diensten nog beter op u afstemmen.

5.2.5. Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van ons en andere bedrijven binnen IrisCall
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn. U kan bijvoorbeeld van ons een sms-bericht ontvangen op het moment dat uw bundel op is met een voorstel om over te stappen naar een nieuw tariefplan. Het is ook mogelijk dat wij u benaderen wanneer u geen klant meer bent bij IrisCall, tot maximaal 2 jaar na het einde van onze relatie. U kunt zich voor dit soort berichten afmelden. Hoe u dat doet, leest u in punt 8 van dit privacybeleid.

5.2.6. Om fraude te bestrijden
Wanneer u klant wordt bij IrisCall zullen we u vragen om de voorzijde van uw identiteitsbewijs, zodat we kunnen vaststellen wie u bent en identiteitsdiefstal kunnen vermijden. Afhankelijk van de IrisCall producten en/of -diensten waar u voor kiest, kunnen wij ook uw kredietwaardigheid toetsen. Wij kunnen deze controle uitvoeren om te voorkomen dat u verplichtingen met ons aangaat die u financieel niet kunt dragen. Ook willen we voorkomen dat de rekeningen van IrisCall onbetaald blijven. Daarvoor kunnen we informatie opvragen bij interne en externe databanken.

5.2.7. Om onze prestaties op te volgen
Wij kunnen uw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer het vragen van feedback over onze diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we verkrijgen tijdens ons onderhoud of onze tussenkomst, onze antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging door bijvoorbeeld het opnemen van de gesprekken van onze callcenters (wanneer dit gebeurd wordt dit vermeld aan het begin van het gesprek).

5.2.8. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen
In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.
Naast algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, moeten wij bijvoorbeeld uw locatiebepaling doorgeven aan de hulpdiensten wanneer u naar 112 belt (ook als u uw nummerweergave hebt laten blokkeren) en uw telefonie- en internetgegevens minstens 12 maanden bewaren. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen. Wij werken ook mee aan het tegengaan van kwaadwillige oproepen op aanvraag van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

5.2.9. Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse
Wij kunnen uw anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

We zetten alles op alles om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als bij u thuis. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.
Wij kunnen rekenen op en werken samen met gespecialiseerde personen die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruiken we technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u als klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Bij onze producten bij u thuis wordt software voortdurend up-to-date gehouden. Daarnaast kunt u zelf enkele veiligheidsinstellingen beheren.
Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via ons netwerk verloopt (bijvoorbeeld: vaste en mobiele telefoongesprekken, e-mails en sms-berichten) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat IrisCall en haar medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.
Onze websites vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

7. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

In eerste instantie verkopen wij geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden.
Hieronder een aantal uitzonderingen opgesomd.

7.1. Eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen
Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.

7.2. Noodzakelijk voor de dienstverlening
Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandige techniekers die het netwerk onderhouden en support en/of callcenter medewerkers die onze klanten dagelijks bijstaan. De doorgifte van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij IrisCall zelf. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.

7.3. Wettelijke verplichting
Wij verwijzen hiervoor naar punt 4 van dit privacybeleid.

7.4. Gerechtvaardigd belang
Wanneer er een gerechtvaardigd belang is voor IrisCall of voor de betrokken derde. Dit gebeurt enkel mits uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.

7.5. Toelating
Indien IrisCall op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven met uw toelating, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, verkrijgen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet.
Enkele voorbeelden: Na het afsluiten van uw contract wordt uw telefoon- en/of gsm-nummer opgenomen in de telefoongids en/of in het bestand van de inlichtingendienst. Wij geven die gegevens dan door aan de desbetreffende diensten, tenzij u daar bij contractafsluiting bezwaar tegen hebt gemaakt. Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving. In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

8. Hoe bepaalt u als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Het verwerken van uw persoonsgegevens is te verdelen in 2 niveaus.
Praktisch gezien kan u voor de keuze van niveau contact opnemen met de klantendienst van IrisCall. Indien wij uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden willen verzamelen, dan zullen wij u daar steeds over informeren, en waar wettelijk vereist uw toestemming vragen, in de communicatie die we daaromtrent verspreiden.

8.1. Algemeen (Niveau 1)
Wij gebruiken uw gegevens om u een uitstekende dienstverlening en algemene communicatie te bezorgen over de producten die u bij ons hebt of die voor u interessant kunnen zijn. In dit niveau worden de hierboven vermelde gegevens (gebruikersgegevens, technische gegevens, verkeers- en locatiegegevens, gegevens over uw gebruik, cookies voor zover u deze niet hebt uitgeschakeld en extern aangekochte gegevens) verwerkt in het kader van onze wettelijke verplichtingen, ons legitiem belang en de goede uitvoering van uw contract (incl. klachten- en klantenbeheer, alsook het informeren over en de verbetering van het netwerk en de dienstverlening).
U opteert ervoor om geen direct marketing te ontvangen, maar IrisCall blijft u natuurlijk wel informeren over een optimaal gebruik van de producten en diensten die u reeds hebt. Zo kunnen we u bijvoorbeeld - indien u over uw datalimiet gaat - een voorstel doen voor een tariefplan dat beter past bij uw behoeften. Met dit niveau geeft u aan dat IrisCall geen verkeersgegevens van u mag verwerken voor marketingdoeleinden.

8.2. Gericht (Niveau 2)
We doen net hetzelfde, maar bovenop het algemene wordt onze commerciële communicatie gerichter. We nemen nu ook uw verkeersgegevens mee om onze communicatie af te stemmen op uw voorkeuren en interesses. Deze informatie wordt echter enkel gebruikt voor direct marketing voor gelijkaardige producten en diensten van IrisCall zelf.

Kort samengevat: Behalve door middel van cookies e.d.m. (voor zover u deze niet hebt uitgeschakeld) verwerkt IrisCall geen informatie over uw surfgedrag. Tenzij wettelijk verplicht of noodzakelijk voor de levering van de dienst (bvb. in het kader van kwaliteitsonderzoek van onze service centers), houden we nooit de inhoud van uw persoonlijke communicatie (vb. telefoongesprek, SMS, email, chat of sociale media) bij. De vertrouwelijkheid daarvan is dus in alle gevallen gegarandeerd.

9. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

9.1. Uw recht op toegang
U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen. U kunt ons vragen:

 • of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • waarvoor wij die verwerken;
 • welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens; en
 • welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken.

9.1.1. Subject Access Request (SAR) procedure
U kan dit recht uitoefenen via onderstaande procedure, die wij op basis van de juridische terminologie “Subject Access Request” of “SAR” noemen.
U dient uw recht op toegang schriftelijk uit te voeren, ter attentie van IrisCall, Privacy Office (legal), Kleinhoefstraat 5/19 te 2440 Geel of per e-mail naar privacy@iriscall.be. Om uw recht op toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.
Om uw aanvraag logistiek te verwerken heeft IrisCall een downloadbaar formulier opgesteld dat u kan raadplegen. Wij raden u aan om dit formulier te gebruiken, om mogelijke vertragingen in de behandeling van uw aanvraag te vermijden.
IrisCall heeft 30 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer IrisCall uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.
Indien u enige reden hebt om aan te nemen dat IrisCall uw aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen met het Privacy Office van IrisCall via privacy@iriscall.be zodanig dat wij, samen met u, de opties kunnen bekijken.
Voor de volledigheid informeren wij u dat, indien IrisCall niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, u steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

9.2. Uw recht op verbetering en verwijdering
U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten veranderen. Daarvoor kan u onze klantendienst contacteren. Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Wij kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we voor het gerecht en de Staatsveiligheid verplicht zijn om gegevens over het gsm- en telefoonverkeer van onze klanten gedurende 12 maanden te bewaren.
Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals bijvoorbeeld een verhuis of een vernieuwing van uw identiteitskaart.

9.3. Uw recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing
U hebt altijd het recht om uzelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met de klantendienst van IrisCall en onze mogelijkheid tot promoties en/of acties via telefoon, post, sms of e-mail afzonderlijk deactiveren, of u kan de stappen hieronder opgesomd volgen.

9.3.1. Voor commerciële telefoontjes
Schrijf uzelf in op de Bel-me-niet-meer-lijst. Wij houden hier dan rekening mee, ook als u al klant bij ons bent.

9.3.2. Voor commerciële brieven
Schrijf uzelf in op de Robinsonlijst. Wilt u ook als klant geen reclame via post ontvangen, dan kan u contact opnemen met de klantendienst van IrisCall.

9.3.3. Voor commerciële e-mails
U kan dit doen via de uitschrijfmogelijkheid (unsubscribe) in de bewuste e-mail. Om emailcampagnes efficiënter te maken, gebruiken we software om te meten of onze e-mails werden geopend en op welke links werd geklikt.

9.3.4. Voor e-facturatie
Via de IrisCall klantendienst kan u aangeven of u uw facturen electronisch of per post wenst te ontvangen. Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.

10. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

IrisCall draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en soms heel kort zijn. Zo worden bijvoorbeeld verkeersgegevens met betrekking tot communicaties en verbindingen nooit langer dan 12 maanden bijgehouden. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd. Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties van IrisCall, tenzij de klant volgens de onder punt 9 beschreven procedure aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

11. Hoe zit het met onze website(s)?

U kunt onze websites bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Met uw toestemming (voor zover nodig) kunnen wij u als bezoeker van onze websites informeren over een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten. Sommige onderdelen of functies zijn voorbehouden aan IrisCall klanten of bezoekers met een account. Wij identificeren dan uw IPadres en koppelen die aan uw klantengegevens. Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij uw klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies ten gevolge van uw gebruik van onze websites. Goed om te weten is ook dat uw login sessie bij afmelden nog 15 minuten actief blijft.

12. Hoe kan ik IrisCall contacteren?

Indien u onze klantendienst wilt bereiken om uw privacy instellingen aan te passen, dan kan dat oa:

 • schriftelijk naar IrisCall, Kleinhoefstraat 5/19 te 2440 Geel;
 • telefonisch via 023/22 22 00
 • via een persoonlijk bericht op sociale media.

Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met uw privacy, inclusief het uitoefenen van uw recht op toegang kan u contact opnemen met het Privacy Office van IrisCall via privacy@iriscall.be.

13. Blijf op de hoogte van aanpassingen

De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in de bestanden van IrisCall.
IrisCall kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen. Uiteraard informeren wij u via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging.
Onze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van specifieke diensten hebben, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op dit privacybeleid.

14. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.